Άνοιξη!!!!

                                            Άνοιξη !!!!

                                    πρωτομαγιά!!!!

                                     Γιορτή της μητέρας!!!!


                                 Κυκλοφοριακή αγωγή!!!

Έντομα!!!!
 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Καλό Πάσχα!!!!!!Σας ευχόμαστε ολόψυχα  ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ και ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ!!!

Το φως της Ανάστασης να φωτίζει τις ζωές όλων σας και να σας χαρίζει υγεία και οικογενειακή ευτωχία !!!!
 

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

ΠΆΣΧΑ!!!

                                                           ΠΑΣΧΑ!!ΚΑΡΤΑ!!Καλαθάκι με λιχουδιές!!!


 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Άνοιξη !!!!

                                                Άνοιξη !!!!!

                     

                               Η Κ.Σαρακοστή

                                            25η Μαρτίου!!!                              

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Εγγραφές στο Νηπιαγωγείο για το σχ.έτος 2023-2024

         Εγγραφές νηπίων και προνηπίων για το σχολικό έτος 2023-2024

                 

Εγγραφή  Μαθητών στο Νηπιαγωγείο

(σύμφωνα με το Π.Δ.  79/2017)

ΠΟΤΕ;

Ανακοινώνεται ότι οι ηλεκτρονικές εγγραφές των νηπίων/προνηπίων που θα φοιτήσουν

στο Νηπιαγωγείο, κατά το σχολικό έτος 2023-2024

αρχίζουν την Τετάρτη 1-3-2023  και λήγουν στις  20 Μαρτίου 2023

 

ΠΟΙΟΙ;

Φέτος, στο Νηπιαγωγείο θα εγγραφούν :

Υποχρεωτικά όλα τα νήπια α΄ νηπιακής ηλικίας (νήπια), που γεννήθηκαν από 1/1/2018 έως και 31/12/2018

 Υποχρεωτικά όλα τα νήπια β΄ νηπιακής ηλικίας (προνήπια), που γεννήθηκαν από 1/1/2019 έως και 31/12/2019.

 

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας θα γίνονται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής με Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής.  Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως τούτο ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 6 του ΠΔ79/2017 (Α΄109).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ:

·         Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/)  και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.

·         Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

·         Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή (παρ. 2 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767). Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής ή Ολοήμερο διευρυμένου ωραρίου.

Το έντυπο της αίτησης για το Ολοήμερο δίνετε απο το σχολείο .

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και

στ) επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ότι τα δικαιολογητικά για τα (γ) και (δ) προσκομίζονται στη σχολική μονάδα εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει ο Προϊστάμενος/νη-Διευθυντής/ντρια του Νηπιαγωγείου.

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, (παρ 3 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσει κατά την επίσκεψή του στη σχολική μονάδα. Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί, περιλαμβάνονται τα:

ζ) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.)  εδώ

η) Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια (παρ. 4, του άρ. 6 του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ Α’ 109), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ Α’ 142) και από το άρθρο 74 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α’ 13)).

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του.

Επισημαίνεται ότι η αποδοχή της αίτησης δε συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα. Η σχολική μονάδα φοίτησης του νηπίου/προνηπίου θα καθοριστεί μετά το πέρας της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων και αφού η αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατανείμει τις αιτήσεις σύμφωνα με τις διαθέσιμες θέσεις κάθε Νηπιαγωγείου.

 

 

 

 

 

Γ. Πρόσθετα δικαιολογητικά κατά περίπτωση:

6.

Εάν το παιδί πάσχει από χρόνια ασθένεια, σχετική ιατρική γνωμάτευση

7.

Σε περίπτωση μαθητών-τριων με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, γνωμάτευση από ΚΕ.ΔΑ.ΣΥ ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη δημόσια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής

8.

Δικαστική Απόφαση ή Ιδιωτικό Συμφωνητικό Επιμέλειας (σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης)

 

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

Οι αλλοδαποί μαθητές, εγγράφονται στο Νηπιαγωγείο,

προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω,

καθώς και ληξιαρχική πράξη γέννησης  ή ομοειδές πιστοποιητικόεπίσημα μεταφρασμένο,

χωρίς να είναι απαραίτητη η πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τις ηλεκτρονικές εγγραφές,

25ο Νηπιαγωγείο Κορυδαλλού 

 τηλ. επικοινωνίας : 25ο Ν/Γ  Κορ/λού και ώρες 8:30 -10:30  καθημερινά  καθημερινά) από τη 1-3-2023 μέχρι και την Παρασκευή 20-3-2023.


 

Σημείωση

Με την ολοκλήρωση των εγγραφών κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας  πρέπει να προσκομίσετε στο Νηπιαγωγείο τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ώστε να γίνει αποδεκτή η αίτηση .

                                    Όρια 25ου Νηπιαγωγείου Κορυδαλλού
 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Απόκριες!!!

Απόκριες!!!!
Χαρταετός!!!!!

 

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Κατασκευές χειμώνας!!!!

                                                       η  Αλκυόνη!!!

                                               χειμερία νάρκη!!
                                     Ζωγραφίζουμε το Χειμώνα!!!
                                               Των τριών Ιεραρχών!!
 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS